نرجمه و نقد المختار الثقفی نوشته علامه باقر شریف القرشی
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهرا
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم سیده فاطمه میر اسماعیلی